ScholenGebouwen

Van oudsher stond de Velpse school op het kerkhof achter de parochiekerk (thans het oude kerkje aan de Pastoor Loefsweg). Er bestaat nog een vage afbeelding van het laatste schooltje daar, op een oude tekening uit 1840.

Volgens gegevens ontleend aan rekeningen uit het dorpsarchief van Velp, was het een slecht onderhouden strogedekt schooltje bestaande uit één leslokaal. De koster schoolmeester woonde erachter in de even slecht onderhouden kosterij. Dit huisje was sinds het beleg van de Fransen voor Grave in 1794 nagenoeg onbewoonbaar. Bij dat beleg –waarbij een groot gedeelte van Velp werd afgebroken- werden ook de archiefstukken uit de Brandkist van de het dorp Velp grotendeels vernield. Dat is erg jammer omdat in Velp, wat deel uitmaakte van het Land van Ravenstein, het dorpsbestuur zich van oudsher ook bemoeide met het onderwijs. Om kosters/schoolmeesters op te sporen zijn we nu bijna uitsluitend aangewezen op de oude doop- en begraafboeken. Gelukkig zijn er enkele gemeenterekeningen uit het dorpsarchief Velp (vanaf ± 1762-±1815) bewaard gebleven. Helaas zijn deze in zeer slechte staat. Toch kan hier een beeld uit gevormd worden van de school én de schoolmeesters die in de 18e eeuw (voor de invoering van de eerste onderwijswet in 1801) de Velpse jeugd leerden rekenen en schrijven.

Tijdens het hoofdschap van Franciscus van den Elzen wordt de oude school op het kerkhof afgebroken. Op dezelfde plaats verrijst een nieuw schoollokaal (1823), waaraan tevens een stalling voor de Velpse brandweer wordt gebouwd.

Willem van der Wielen bouwt een nieuwe woning aan de Bronkhorstweg / hoek Pastoor Loeffstraat. Tijdens zijn hoofdschap wordt in 1870/71 een nieuw schoollokaal met schoolhuis gebouwd aan de Bronkhorstweg.

Op advies van burgemeester Gerwers wordt er in 1903 contact gezocht met de Haagse architect Frowein, die geheel op de hoogte is van de problematiek van schoolbouw en subsidieaanvragen. Architect Frowein gaat voortvarend tewerk. Hij ontwerpt een tweeklassig schooltje. Het Rijk wil een bijzondere subsidie verstrekken (van f 4910,-) en er wordt een bouwplaats afgesproken: (een stukje gemeentegrond “bij den schutsboom”).
Op 7 juni 1906 wordt het schooltje aanbesteed. De laagste inschrijver is P. Vaesen, aannemer te Vught. Voor een bedrag van f 7850,- wil hij de school bouwen. In 1907 wordt deze school in gebruik genomen. De oude school wordt verbouwd tot veldwachterwoning.
Het derde schoollokaal bouwt men in 1931als Toon Jansen hoofdonderwijzer is.

De 3 klassige school aan de Pastoriestraat moet in de oorlogsperiode uitwijken naar een zaaltje naast de oude pastorie aan de Bronkhorstweg en een zaaltje achter cafe Van de Mosselaar (eveneens Bronkhorstweg). Na de oorlog worden er bij de school aan de Pastoriestraat twee nieuwe lokalen betrokken in een naastgelegen “eierhuisje”. Omdat in de oorlogsjaren het schoolgebouw veel geleden heeft en de school inmiddels veel te klein behuisd is, wordt besloten om een nieuwe school te bouwen aan de Tolschestraat, wederom naast de parochiekerk. Architect is Van den Bosch uit Nuland; aannemer is R. van Hoorn uit Grave. Deze school wordt in 1951 betrokken.

Had de school altijd gefunctioneerd als parochieschool, in de zeventiger jaren gaat ze zich ook bewust richten op leerlingen van de nieuwbouw te Grave (op het oorspronkelijke Velpse gebied - de Zittert), om het altijd dreigende tekort aan leerlingen af te wenden. De school wordt uitgebreid en drastisch verbouwd.

In 2008 wordt de nieuwe brede school gebouwd.2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.